Wednesday, September 24, 2014

可不可以你也刚好喜欢我


最近常听的歌就是他们的新歌啦。。。

《可不可以你也刚好喜欢我》

Fuying and Sam


他们是马来西亚的男生组合。。。

喜欢他们,绝不是犯花痴。。。

而是喜欢他们的声音。。。

一听就喜欢的那种。。。

他们的声音很温暖。。。

但唱起情歌有时候又很伤感。。。

最近他们在台湾发片啦。。恭喜!

也希望他们唱片大卖!!!加油!!


推荐他们的好歌:

1. 保护
        2. 分开以后
                                    3. 全世界都以为我们在一起
       4.说一句话
           5. Like我一下
                                   6. 可不可以你也刚好喜欢我

新歌《可不可以你也刚好喜欢我》超好听,MV也很棒!!


No comments:

Post a Comment